Osvedčenia

Naša spoločnosť disponuje

nasledujúcimi osvedčeniami, oprávneniami a postupmi:

 1. Opravy, montáž a rekonštrukcia vyhradených technických zariadení (Činnosť na technickom zariadení
  vrátane jeho rozobratia, odstránenia chýb a porúch, rekonštrukcie a montáže smerujúca k zabezpečeniu
  jeho funkčného a bezpečného stavu):

  1. Technické zariadenia tlakové skupiny A:
   1. Vykurované alebo inak vyhrievané technické zariadenia s rizikom prehriatia určené na výrobu pary
    alebo na ohrev kvapalín, ktorých teplota je vyššia ako bod varu pri tlaku 0,05MPa 4. Parný kotol
    s menovitým množstvom vyrábanej pary do 8 t/h vrátane a kvapalinový kotol s tepelným výkonom
    do 5,8 MW (IV. trieda),
   2. Tlaková nádoba stabilná, ktorá obsahuje nebezpečné plyny alebo nebezpečné kvapaliny pri akejkoľvek
    teplote, ktorej najvyšší dovolený tlak je vyšší ako 0,05 MPa, s objemom nad 1 liter, a ktorej bezpečnostný
    súčin väčší ako 5,
   3. Potrubné vedenie s menovitou svetlosťou potrubia väčšou ako DN 25 na rozvod nebezpečnej kvapaliny
    s vyšším dovoleným tlakom nad 1 MPa, ktorého súčin najvyššieho dovoleného tlaku v MPa a menovitej
    svetlosti DN je väčší ako 200.
  2. Technické zariadenia tlakové skupiny B:
   1. Vykurované alebo inak vyhrievané zariadenia s rizikom prehriatia určené na výrobu pary s menovitým
    tlakom do 0,05 MPa vrátane alebo na ohrev kvapaliny pri teplote nižšej, ako je bod varu, s menovitým
    tepelným výkonom nad 100 kW (V. trieda).
 2. Opravy tlakových zariadení skupiny B
  • Kotly parné a kvapalinové V. trieda
  • Potrubné vedenia I. trieda
  • Potrubné vedenia II. trieda
 3. Odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení 
  • Oprava, rekonštrukcia a montáž smerujúca k zabezpečeniu funkčnému a bezpečnému stavu elektrických zariadení.
   Trieda objektov : A – objekty bez nebezpečenstva výbuchu, B – objekty s nebezpečenstvom výbuchu.
   Rozsah: E1 – elektrické zariadenia bez obmedzenia napätia vrátane bleskozvodov
 4. Odborné prehliadky a odborné skúšky plynových zariadení 
  • Oprava, rekonštrukcia a montáž smerujúca k zabezpečeniu funkčnému a bezpečnému stavu plynových zariadení.
   Skupina zariadenia: A, B. Trieda objektov : A, d, f, g, h, i, B, d, f, g, h, i.
   Pracovné médium: technické plyny, vykurovacie plyny, plynné chladivá.
 5. Schválené postupy zvárania WPQR
  • Trieda austenitické ocele 8.1 – bez obmedzení
 6. EN ISO 9001:2015 Systémy manažérstva kvality. Požiadavky.
  • V nasledujúcom rozsahu: Výroba a oprava strojov a zariadení. Inštalácia priemyselných strojov a prístrojov. Výroba a spracovanie kovov. Výroba oprava kovových konštrukcií.
 7. EN ISO 3834-2:2005 Požiadavky na kvalitu pri tavnom zváraní kovových materiálov. Časť 2: Úplné požiadavky na kvalitu
  • V nasledujúcom rozsahu: Výroba a spracovanie kovov. Výroba a oprava kovových konštrukcií. Výroba a oprava strojov a zariadení. Inštalácia priemyselných strojov a prístrojov.

 

Certifikáty

ISO 9001:2015 v spojení s EN ISO 3834-2:2005

ISO 9001:2015

Odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení

Odborné prehliadky a odborné skúšky plynových zariadení

Opravy